Mjesni odbor Valpovo, u sklopu djelokruga rada utvrđenog zakonom, Statutom Grada Valpova i ovim Pravilima, djeluje na području naselja Valpovo. Sjedište i naziv mjesnog odbora Valpovo je MJESNI ODBOR VALPOVO, Trg Kralja  Tomislava  14. Mjesni odbor Valpovo osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana i organiziranja građana na podizanju razine kvalitete i načina življenja u lokalnoj sredini, svojim djelovanjem osobito:

 • brine o razvoju svog područja u okviru razvojnog plana Grada Valpova
 • brine i sagledava, te utvrđuje prioritete za uvjete uređenja prostora, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, uređenje naselja, te pred nadležnim tijelima lokalne samouprave, državnim i drugim tijelima poduzima radnje radi njihovog ostvarivanja
 • radi na promicanju zdravog okoliša, te organizira vlastite akcije uređenja naselja
 • brine o očuvanju identiteta i obilježja lokalne sredine
 • sagledava, potiče nadležna državna i lokalna tijela, te vlastitim aktivnostima ostvaruje skrb o starijim i nemoćnim osobama, te pomaže na ublažavanju posljedica osiromašenja pojedinih obitelji ili pojedinaca
 • potiče i organizira kulturne, sportske i rekreativne sadržaje za građane i potiče njihovo uključivanje u aktivnosti na poboljšanju kvalitete življenja, ukupnog stanovništva
 • brine se o svojoj imovini i financijskim sredstvima namijenjenim za rad mjesnog odbora
 • brine se i sudjeluje u postupku imenovanja ulica, javnih prometnih površina, parkova, sportskih i dječjih terena i drugih objekata na svom području
 • poduzima mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi na svom području
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada Valpova, odlukama Gradskog vijeća Grada Valpova i drugim propisima.

Tijela mjesnog odbora su;

 • Vijeće mjesnog odbora
 • Predsjednik Vijeća mjesnog odbora
 • Radna tijela mjesnog odbora.

Broj članova Vijeća Mjesnog odbora Valpovo utvrđen je Odlukom Gradskog vijeća. Vijeće Mjesnog odbora Valpovo  čini (jedanaest) 11 članova.

Članovi vijeća Mjesnog odbora su izabrani na izborima provedenim sukladno Zakonu i  Odlukom o izboru članova Vijeća mjesnog odbora na području Grada Valpova.

Mandat članova vijeća traje četiri godine.

Članovi Vijeća svoju dužnost obavljaju počasno, odnosno volonterski.